Hopp til innhold

Rådgivning og veiledning

Info om tjenesten

Vi tar oppdrag i forhold til enkeltpersoner, personalgrupper eller på systemnivå i kommunen.  Vi har mulighet til å komme på kort varsel og er fleksible i forhold til å bistå på kveldstid og i helger.

Noen av oppdragene vi har hatt knyttet opp mot enkeltpersoner har vært i forhold til bruk av tvang og makt, etablering av kommunikasjon og kommunikasjonssystemer, utfordrende atferd, datahjelpemidler, prosjektjobbing, selvbestemmelse eller gjennomføring av gode flytteprosesser.  Andre oppdrag har handlet om samarbeid i personalgruppen, samarbeid med pårørende eller samarbeid mellom kommunale avdelinger.  I enkelte tilfeller har vi kombinert opplæring i form av kurs og påfølgende veiledning over en viss tidsperiode.

Vi har også avtaler med tjenestesteder om regelmessige kurs i kapittel 9 i kombinasjon med et bestemt antall timer rådgivning i temaet. Dette innebærer alt fra deltakelse på møter, veiledning og drøftelser over telefon.

Ridderne tar også oppdrag der vi bistår bydeler eller kommuner med å lukke avvik etter tilsyn av Fylkesmannen.  Dette kan være avvik knyttet til tjeneste-mottakere, som f.eks. ulovlig bruk av tvang eller mangelfull kartlegging.  Ved avvik på systemnivå kan vi bistå med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for melding og oppfølging av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.  Vi følger også opp og veileder i  forhold til vedtak om tiltak med tvang, opplæring av tjenesteyterne og opplæringsplaner.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med regelmessig veiledning der målet er økt bevissthet hos deltakerne og der det er ønskelig at de selv selv i størst mulig grad skal finne løsningene.

Pris:
Pris kr. 1100.- + moms pr. time + reiseutgifter* (Pr. 1. januar 2019).
Varighet:
Vi har erfaring med både korte og lange oppdrag (over flere år)
NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.