Hopp til innhold

Lettlest og tilgjengelig informasjon

Info om tjenesten

I samarbeid med de som har skrevet den opprinnelige teksten, lager vi en lettlest og tilgjengelig (LLT)-utgave som ivaretar budskapet, samtidig som vi sørger for at den er tilpasset de aktuelle målgruppene.

Vi kan også lage en LLT-utgave på bakgrunn av en beskrivelse eller ide.

Vi kan forenkle
– Informasjon fra departementene, NAV, helseforetak, skatteetaten m.m
– partipolitisk informasjon og valgmateriale
– brosjyrer og reklamemateriell
– husregler, kontrakter, møtereferater
– oppskrifter og bruksanvisninger

Alle har rett på tilgjengelig informasjon. For at flest mulig skal ha tilgang til den informasjonen som finnes, er det behov for å gjøre den klar og enkel. Vi kaller det lettlest og tilgjengelig – LLT.

Hva betyr det å skrive lettlest
– å ta med bare det viktigste i en tekst
– unngå vanskelige ord, grammatiske former og forvirrende detaljer
– bruke god linjeavstand
– riktig skrifttype og størrelse
– korte setninger øker tilgjengeligheten
– illustrasjoner av høy kvalitet støtter og utdyper teksten
– tilpasset lesergruppen
– ulike grader av forenkling

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) – første og andre ledd
Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten.

Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

I forarbeidene til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven står det i Ot.prp. nr. 33 (2007-2008) følgende:
Et annet viktig spørsmål som utvalget drøfter, er om generell informasjon, for eksempel offentlig informasjon om lover og regler, tjenester og tilbud bør være omfattet av begrepet.

Utvalget foreslår at informasjon om lover og regler, tjenester og tilbud skal være omfattet av kravet til universell utforming i forslaget til § 9, dersom informasjonen er rettet mot allmennheten og er en del av virksomhetens alminnelige funksjon.

Pris:
Kr. 900.- + moms pr. time + eventuelle reiseutgifter* (pr. 1. januar 2019).
Varighet:
Avhenger av oppdraget
NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.