Hopp til innhold

G 2

Individuell plan

Info om kurset

Empowerment i praksis – om retten til en individuell plan

Det å oppmuntre brukerne til å komme frem med sine håp, drømmer og det som gjør at vedkommende får økt livskvalitet er overordnet – uansett tidsperspektiv og realisme!” Jeg har en plan! Helsedirektoratet 2009.

Gjennom ny lov og endringer av forskrifter, er brukernes rett til medvirkning gjort tydeligere. Brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har en lovfestet rett til individuell plan. Det er kommunen som skal sørge for at en slik plan blir utarbeidet dersom brukeren har behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Kommunen skal også tilby en koordinator til brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker, sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift med individuell plan.

Retten er uavhengig av diagnose og alder og gjelder selv om du bare mottar tjenester fra ett forvaltningsnivå, for eksempel kommunen. En individuell plan skal blant annet bidra til at de som mottar tjenester, få sterkere innflytelse over sin situasjon.

Hvordan skal vi klare å komme i gang med IP-arbeidet, hvem skal være koordinator, hvordan få med brukeren i planarbeidet. Dette er noen av de viktige spørsmålene vi tar opp på kurset.

Program

  • Hva sier lovverket om IP
  • Samtykke
  • Koordinatorrollen
  • Koordinerende enhet
  • Kartlegging av behov
  • Samarbeid og ansvarsgruppe
  • Taushetsplikt og klagerett
  • IP på nett
Pris:
Kr. 10.000,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 60,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2022)
Varighet:
3 timer
Kursholder:
Lars Ole Bolneset
Målgruppe:

Personer som er koordinatorer eller skal være med i ansvarsgruppe hvor individuell plan tas i bruk. Eller andre som er interessert i å lære mer om temaet.

NB!

* Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 380.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.